Mõisteid ja ajalugu

Ameerika psühholoog, õpetaja ja terapeut Margaret Naumburg oli üks esimesi, kes 1940ndatel defineeris kunstiteraapiat kui eraldi psühhoteraapia vormi. Kunstiteraapia kiire areng sai maailmas alguse peale Teist Maailmasõda, mil mitmed kunstnikud asusid tööle haiglatesse. Eestis alustati Tallinna Pedagoogilise Instituudi juures seminaride ja täiendkoolitustega 1980datel. 2004. aastal asutati Eesti Loovteraapiate Ühing ning aastast 2007 avas Tallinna Ülikool koolitama kunstiteraapiate eriala nii bakalaureuse- kui magistriõppes. Taustaga tutvumiseks loe läbi loengukonspekt ning vaata ka Art Therapy artikli History alajaotust Wikipediast.


Mõistete osas aitab selgust tuua Eesti Loovteraapiate Ühingu kodulehekülg:


Loovteraapia (creative therapy) – loomingulise tegevuse ja kunstimeediate rakendamine selgelt määratletud kliendi-terapeudi suhtes selleks, et saavutada kliendi tervislikust seisundist lähtuvaid terapeutilisi eesmärke.

Kunstiteraapiad (arts therapies või creative arts therapies) on kitsam mõiste ja hõlmab nelja eraldi määratletavat kunste rakendavat teraapiavaldkonda: visuaalkunstiteraapiat, muusikateraapiat, draamateraapiat ning tantsu- ja liikumisteraapiat.

Kui räägitakse/kirjutatakse loovteraapiatest (creative therapies), siis sageli hõlmab see lisaks kunstiteraapiatele ka teisi loovtegevusi põhilise mõjutusvahendina rakendavaid teraapiaid (näiteks foto- ja videoteraapia, mänguteraapia, psühhodraama, kirjandus- ja ajakirjandusteraapia).

Visuaalkunstiteraapia on teraapia vorm, kus kliendiga töös kasutatakse visuaalkunsti vahendeid ja tehnikaid. Vahendites kasutatakse erinevaid värve, savi, fotosid, istallatsioone ning tehnikatest graafikat, maalimist, skulptuuride tegemist, pildistamist ja filmimist. Teraapia eesmärgiks on aidata kliendil parandada oma eluga toimetulekut. Konkreetsed eesmärgid sõltuvad iga kliendi individuaalsetest vajadustest. Visuaakunstiteraapias on olulisel kohal enese väljendamine läbi pildi, selle mõtestamine ning oma tunnete ja mõtete jagamine terapeudiga.


Mõtiskle veel ka nende mõistete tähenduse üle:

Loovus – isiksuse omaduste kogum, mis annab eeldused mistahes inimtegevuse valdkonnas probleeme uuel viisil lahendada ja algupäraseid tulemusi saada (McLeod & Cropley, 1989)

Kunst – igasugune loominguline tegevus (kirjandus, teatrikunst, muusika, visuaalne kunst jne) ja selle tulemusel sündinud teos. Kunstis peegeldub tunnetuse, fantaasia, intellektuaalse analüüsi jms kaudu loodud ning kindlate vahendite (sõna, visuaalne kujund, heli, liikumine jms) abil väljendatud maailmakogemus. Kitsamalt nimetatakse kunstiks kujutavat kunsti (maali, skulptuuri, graafikat), arhitektuuri ja tarbekunsti ning uuemaid visuaalse kunsti alaliike nagu fotokunsti, meediakunsti jne. (Kunstileksikon, 2001).

Teraapia1) ravi, ravimine; 2) raviõpetus (Võõrsõnade leksikon, 2000).

Kas meeldib see, mida näed? Loo oma veebileht Vooga ja naudi 30 päevast tasuta prooviperioodi.
Alusta tasuta